ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАМ

Изисквания за откриване на Игрална зала в България, Казино с Хазартни игри

Регистрация на фирма, издаване на лицензи и необходими процедури

изисквания-за-започване-на-бизнес-с-хазартна дейност-01

На основание чл. 3 от Закона за хазарта всеки, който иска да извършва някое от изброените в посочения закон хазартни игри или дейности, трябва да си извади лиценз по ред, установен от законодателя.

Законови изисквания за хазартната дейност в България

Само оператори с валиден лиценз могат да осъществяват хазартна дейност и да организират игри в България. Нуждата от контрол и стриктен държавен надзор се налага от спецификата на хазартната дейност, както и от средствата, които се “завъртат” в различните игри. До неотдавна лиценз се получаваше от Държавната комисия по хазарта (ДКХ), но с измененията, приети по-рано през 2020 г., такъв вече се издава от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите (НАП).

Документите, срещу които се издава лиценз за хазартен оператор в България, са изчерпателно изброени в подзаконов нормативен акт.

Лиценз по Закона за Хазарта ( ЗХ ) за организиране хазартни игри и дейности, може да бъде издаден на:

  1. Търговски дружества, регистрирани в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, отговарящи на изискванията на този закон.
  2. Еднолични търговци - дейностите по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване.
  3. Държавата - само за подпомагане на спорта, културата, здравеопазването, образованието и социалното дело.
  4. Юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел - в случаите, предвидени в този закон.
  5. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария чрез клон, определен за осъществяване на общественополезна дейност - в случаите, предвидени в този закон, с изключение на политическите партии.

Срокът на издадения лиценз може да е с продължителност 5 или 10 години.

Ние сме до Вас през целия път:

  1. Регистрация на фирма;
  2. Консултиране, изготвяне, попълване и подаване необходимата документация пред съответните институции;
  3. Спестете ценно време, като с нашите знания и умения ще изпълним всички необходими процедури вместо Вас.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

Елена Сотирова
Ескперт в Тип Трейд
Бързо запитване
Счетоводни актуализации

Вземи най-актуалната информация за твоя бизнес!

Имаш нужда от консултация?

Консултирай се сега!

Начало