Ползване на данъчни облекчения за деца за 2022 година

По-високи данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания ще се прилагат само за придобитите през 2022 г. доходи.

Размерът на облекчението за деца за 2022 г. е в зависимост от броя им, като:
- за едно ненавършило пълнолетие дете е 6000 лв. (сума за получаване до 600 лв.),
- за две - 12000 лв. (сума за получаване до 1200 лв.),
- за три и повече - 18000 лв. (сума за получаване до 1800 лв.).
- размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 12000 лв. (сума за получаване до 1200 лв.)

Важно! Преди да представите необходимите документи за ползване на данъчно облекчение, трябва да проверите данъчно-осигурителната си сметка. Ако имате неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение, следва да ги погасите, за да се възползвате от данъчната отстъпка. Наличието на задължения за местни данъци и такси, които подлежат на принудително изпълнение и събиране от НАП, също може да са причина да не получите данъчното облекчение.

Родители, които през цялата 2022 година са по майчинство, НЕ могат да ползват данъчните облекчения, тъй като доходът, който са получавали е необлагаем, т.е. не са плащали данък, за който да се ползва облекчението. При тези случаи данъчното облекчение може да се ползва от другия родител.

Облекченията могат да се ползват по един от двата начина:
• чрез работодателя по основното трудово правоотношение на физическите лица, при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения;
или
• с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. В тези случаи декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се подават с годишната данъчна декларация.

По принцип всяко от облекченията се ползва само от единия родител (приемен родител, близък или роднина). Допустимо е, когато размерът на облекчението надвишава сумата на годишните данъчни основи на единия родител, разликата да се ползва от другия родител (другия приемен родител, близък или роднина), като подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. В тези случаи сумарно размерът на данъчното облекчение, ползван от двамата родители, съответно приемни родители, близки или роднини, не може да превишава допустимия размер, според броя на децата. Ако родителите нарушат изискването всяко едно от данъчните облекчения да се ползва само от единия от тях, като и двамата са ползвали данъчно облекчение за деца и/или деца с увреждания в пълен размер за 2022 г., всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Условия за ползване на данъчното облекчение за деца

Могат да ползват данъчни облекчения местни или чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на ЕС, или в друга държава - страна по споразумението за Европейско икономическо пространство /ЕИП/, ако към 31 декември 2022 г. е:

1. родител, който не е лишен от родителски права, и детето не е настанено извън семейството, и не е учредено попечителство или настойничество;
2. настойник или попечител – при учредено настойничество или попечителство;
3. член на семействата на роднини или близки - при настаняване на детето при роднини или близки, по смисъла на Закона за закрила на детето, за срок не по-кратък от 6 месеца;
4. приемен родител - при дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейств,о по смисъла на Закона за закрила на детето.

Условия за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания

Могат да ползват данъчни облекчения за деца с увреждания местни или чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава-членка на ЕС, или в друга държава - страна по споразумението за Европейско икономическо пространство, ако към 31 декември 2022 г. е: :

1. родител на дете с 50 и с над 50 % вид и степен на увреждане, който не е лишен от родителски права, и детето не е настанено извън семейството, и не е учредено попечителство или настойничество;
2. настойник или попечител на дете с 50 и с над 50 % вид и степен на увреждане – при учредено настойничество или попечителство;
3. член на семействата на роднини или близки на дете с 50 и с над 50 % вид и степен на увреждане – при настаняване на детето при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето за срок не по-кратък от 6 месеца;
4. приемен родител на дете с 50 и с над 50 % вид и степен на увреждане – при дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Източник: НАП
Получавай актуалнита информация
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Имаш нужда от консултация?

Консултирай се сега!

Начало

Още теми

Информация за всички данъчни изисквания в България, ЕС и трети страни

Абонирай се за най-актуалната счетоводна информация
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.