ДДС върху цифровите услуги (режим MOSS)

Режимът за съкратено обслужване на едно гише за целите на ДДС (MOSS) е незадължителен режим, който ви дава възможност да отчитате ДДС, който обикновено се дължи в няколко държави от ЕС, само в една държава от Съюза.

Ако предоставяте трансгранични телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или цифрови услуги на данъчно незадължени лица, може да отговаряте на условията по режима. Сред услугите, обхванати от режима MOSS, са:

 • уеб хостинг
 • доставка на софтуер
 • достъп до бази данни
 • изтегляне на приложения или музика
 • онлайн игри
 • дистанционно обучение.

При режима MOSS не е необходимо да се регистрирате в данъчната администрация на всяка държава от ЕС, в която извършвате продажби. Вместо това можете да се регистрирате по ДДС, да подавате справка-декларации за ДДС и да извършвате плащания на едно-единствено място. Трябва да прилагате правилата на режима MOSS по отношение на вашите клиенти във всички държави от ЕС, в които извършвате доставки.

В рамките на MOSS има два режима:

 • режим в Съюза – за предприятия, установени в ЕС или с поне един клон в държава от ЕС
 • режим извън Съюза – за предприятия, които не са установени в ЕС и нямат клонове в ЕС.

Изберете една от опциите, за да видите кой режим би могъл да е подходящ за вас.

Забележка: можете също така да се възползвате от опростените правила за ДДС при нисък годишен оборот , без да е необходимо да се регистрирате по MOSS. Проверете дали отговаряте на условията.


Вашето дружество е със седалище в ЕС

Режим в Съюза

Можете да използвате режима в Съюза, когато предоставяте трансгранични телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или цифрови услуги на потребители във всички държави от ЕС с изключение на:

 • държавата от ЕС, която сте избрали за ваша държава членка по идентификация
 • държавите от ЕС, в които вашето предприятие има клонове ( държави членки по установяване)

Държавите от ЕС, в които предоставяте услуги, се наричат държави членки по потребление.

Избор на държава членка по идентификация

Трябва да посочите държава членка по идентификация. Това е държавата от ЕС, в която е установено вашето предприятие (където се намира седалището).

Регистрация

Можете да се регистрирате онлайн на портала на вашата държава членка по идентификация.

След като регистрационните ви данни бъдат получени и валидирани, те ще се съхраняват в база данни и ще бъдат препратени от вашата държава членка по идентификация до всички други държави от ЕС.

Кога вашата регистрация става активна?

Освен ако не посочите друго, регистрацията ви влиза в сила от първия ден на календарното тримесечие след датата, на която сте изпратили искане за използване на режима.

Например, ако вашето заявление за използване на MOSS е прието на 20 юли (през 3-то тримесечие), вашата регистрация ще влезе в сила на 1 октомври (в началото на 4-то тримесечие).

По-ранно активиране на вашата регистрация

Можете да поискате да започнете да използвате режима преди началото на следващото тримесечие. В този случай трябва да уведомите вашата държава членка по идентификация преди 10-ия ден на месеца, следващ първата доставка на съответните услуги.

Например ако на 5 март вече предлагате услуги и искате да включите всички предоставени от тази дата нататък услуги в режима MOSS, трябва преди 10 април да уведомите вашата държава членка по идентификация, че искате да започнете да използвате режима. Ако сторите това, всички услуги, предоставени от вас от 5 март нататък, ще бъдат обхванати от режима.

Отписване

Ако искате да се отпишете от режима, трябва да уведомите вашата държава членка по идентификация. Трябва да направите това поне 15 дни преди края на календарното тримесечие. Календарните тримесечия са:

 • от 1 януари до 31 март
 • от 1 април до 30 юни
 • от 1 юли до 30 септември
 • от 1 октомври до 31 декември

Ще бъдете уведомени по електронен път кога е прието искането ви и няма да можете да се запишете за участие в схемата отново в продължение на 6 месеца.

Изключване от режима

Ще бъдете изключени от режима, ако:

 • не сте извършвали доставки в продължение на 2 последователни години
 • вече не отговаряте на необходимите условия за използване на режима
 • системно не спазвате правилата на режима.

Временно изключване

В определени случаи може да бъдете изключени от единия или двата режима MOSS за ограничен период от време (т.нар. период на изключване), включително ако:

 • решите да преустановите доставките на услуги, обхванати от режима – 6 месеца
 • решите доброволно да се откажете от режима – 6 месеца
 • системно не спазвате правилата – 2 години.

Правила за ДДС

Трябва да използвате същия номер по ДДС, който използвате за справка-декларациите за ДДС във вашата страна, и да начислявате ДДС по ставките на държавите от ЕС, където се намират вашите клиенти.

Трябва да използвате същите правила за фактуриране като във вашата държава членка по идентификация (в повечето държави не се изисква фактура, когато предоставяте услуги по режима MOSS). Това важи и за доставките на услуги от държави членки по установяване.

Всички доставки извън обхвата на режима MOSS трябва да бъдат отчетени в съответствие с обичайните правила за данъчно облагане на продажбите в рамките на местния пазар.

Справка-декларации за ДДС

Трябва да подавате онлайн тримесечна справка-декларация за ДДС в рамките на 20 дни от края на отчетния период. След това държавата членка по идентификация препраща по сигурен начин информацията до съответните държави членки по потребление.

Предупреждение

Тези справка-декларации се подават в допълнение на справка-декларациите за ДДС, които обикновено подавате във вашата страна.

Ставки на ДДС

Можете да проверите какви са ставките на ДДС за доставката на телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, предоставяни по електронен път, в базата данни за данъчна информация.

Водене на регистри

Трябва да водите регистър на вашите дейности в продължение на 10 години от края на годината, в която услугата е била предоставена, и при поискване да предоставяте цифрови копия без забавяне

Следната информация трябва да бъде включена във водените от вас регистри:

 • държавата членка по потребление, в която е предоставена услугата
 • видът на предоставената услуга
 • датата на предоставяне на услугата
 • всяко последващо увеличение или намаление на данъчната основа
 • прилаганата ставка на ДДС
 • размерът на дължимия ДДС, като се посочва използваната валута
 • датата и размерът на получените плащания
 • всички плащания по сметка, получени преди предоставянето на услугата
 • когато е издадена фактура, информацията, която се съдържа във фактурата
 • името на клиента, когато е известно на данъчно задълженото лице
 • информацията, използвана за определяне на мястото, където е установен клиентът или където има постоянен адрес или обичайно местоживеене.

Повече информация за режима MOSS ще намерите на портала за ДДС при режим MOSS, а подробна информация – в ръководствата

Вашето дружество има само клон в ЕС (седалището е извън ЕС)

Режим в Съюза

Можете да използвате режима в Съюза, когато предоставяте трансгранични телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или цифрови услуги на потребители във всички държави от ЕС с изключение на:

 • държавата от ЕС, която сте избрали за ваша държава членка по идентификация
 • държавите от ЕС, в които вашето предприятие има клонове ( държави членки по установяване)

Държавите от ЕС, в които предоставяте услуги, се наричат държави членки по потребление.

Избор на държава членка по идентификация

Трябва да посочите държава членка по идентификация.

Това може да е всяка държава от ЕС, в която вашето предприятие има клон (държави членки по установяване).

Не можете да променяте вашата държава членка по идентификация за настоящата година и следващите две календарни години, освен ако вече не отговаряте на условията, например ако вече нямате клон в тази държава. В този случай можете да замените държавата членка по идентификация с всяка държава от ЕС, където все още имате клон.

Можете да направите промяната в рамките на един ден, но трябва да уведомите старата и новата държава членка по идентификация за вашия избор. Трябва да сторите това преди 10-ия ден на месеца след месеца, в който извършите промяната.

Регистрация

Можете да се регистрирате онлайн на портала на вашата държава членка по идентификация.

След като регистрационните ви данни бъдат получени и валидирани, те ще се съхраняват в база данни и ще бъдат препратени от вашата държава членка по идентификация до всички други държави от ЕС.

Кога вашата регистрация става активна?

Освен ако не посочите друго, регистрацията ви влиза в сила от първия ден на календарното тримесечие след датата, на която сте изпратили искане за използване на режима.

Например, ако вашето заявление за използване на MOSS е прието на 20 юли (през 3-то тримесечие), вашата регистрация ще влезе в сила на 1 октомври (в началото на 4-то тримесечие).

По-ранно активиране на вашата регистрация

Можете да поискате да започнете да използвате режима преди началото на следващото тримесечие. В този случай трябва да уведомите вашата държава членка по идентификация преди 10-ия ден на месеца, следващ първата доставка на съответните услуги.

Например ако на 5 март вече предлагате услуги и искате да включите всички предоставени от тази дата нататък услуги в режима MOSS, трябва преди 10 април да уведомите вашата държава членка по идентификация, че искате да започнете да използвате режима. Ако сторите това, всички услуги, предоставени от вас от 5 март нататък, ще бъдат обхванати от режима.

Отписване

Ако искате да се отпишете от режима, трябва да уведомите вашата държава членка по идентификация. Трябва да направите това поне 15 дни преди края на календарното тримесечие. Календарните тримесечия са:

 • от 1 януари до 31 март
 • от 1 април до 30 юни
 • от 1 юли до 30 септември
 • от 1 октомври до 31 декември

Ще бъдете уведомени по електронен път кога е прието искането ви и няма да можете да се запишете за участие в схемата отново в продължение на 6 месеца.

Изключване от режима

Ще бъдете изключени от режима, ако:

 • не сте извършвали доставки в продължение на 2 последователни години
 • вече не отговаряте на необходимите условия за използване на режима
 • системно не спазвате правилата на режима.

Временно изключване

В определени случаи може да бъдете изключени от единия или двата режима MOSS за ограничен период от време (т.нар. период на изключване), включително ако:

 • решите да преустановите доставките на услуги, обхванати от режима – 6 месеца
 • ако решите доброволно да се откажете от режима – 6 месеца
 • ако системно не спазвате правилата – 2 години.

Правила за ДДС

Трябва да използвате същия номер по ДДС, който използвате за справка-декларациите за ДДС във вашата страна, и да начислявате ДДС по ставките на държавите от ЕС, където се намират вашите клиенти.

Трябва да използвате същите правила за фактуриране като във вашата държава членка по идентификация (в повечето държави не се изисква фактура, когато предоставяте услуги по режима MOSS). Това важи и за доставките на услуги от държави членки по установяване.

Всички доставки извън обхвата на режима MOSS трябва да бъдат отчетени в съответствие с обичайните правила за данъчно облагане на продажбите в рамките на местния пазар.

Справка-декларации за ДДС

Трябва да подавате онлайн тримесечна справка-декларация за ДДС в рамките на 20 дни от края на отчетния период. След това държавата членка по идентификация препраща по сигурен начин информацията до съответните държави членки по потребление.

Предупреждение

Тези справка-декларации се подават в допълнение на справка-декларациите за ДДС, които обикновено подавате във вашата страна.

Ставки на ДДС

Можете да проверите какви са ставките на ДДС за доставката на телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, предоставяни по електронен път, в базата данни за данъчна информация.

Водене на регистри

Трябва да водите регистър на вашите дейности в продължение на 10 години от края на годината, в която услугата е била предоставена, и при поискване да предоставяте цифрови копия без забавяне

Следната информация трябва да бъде включена във водените от вас регистри:

 • държавата членка по потребление, в която е предоставена услугата
 • видът на предоставената услуга
 • датата на предоставяне на услугата
 • всяко последващо увеличение или намаление на данъчната основа
 • прилаганата ставка на ДДС
 • размерът на дължимия ДДС, като се посочва използваната валута
 • датата и размерът на получените плащания
 • всички плащания по сметка, получени преди предоставянето на услугата
 • когато е издадена фактура, информацията, която се съдържа във фактурата
 • името на клиента, когато е известно на данъчно задълженото лице
 • информацията, използвана за определяне на мястото, където е установен клиентът или където има постоянен адрес или обичайно местоживеене.

Вашето дружество е със седалище извън ЕС и няма клонове в ЕС.

Режим извън Съюза

Можете да използвате режима извън Съюза, когато предоставяте трансгранични телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или цифрови услуги на потребители във всички държави от ЕС (включително държавата от ЕС, която сте избрали за ваша държава членка по идентификация).

Държавите от ЕС, в които предоставяте услуги, се наричат държави членки по потребление.

Избор на държава членка по идентификация

Трябва да посочите държава членка по идентификация. Това може да бъде всяка страна от ЕС.

Можете да промени държавата членка по идентификация на по-късна дата, ако желаете. Това може да бъде всяка страна от ЕС.

За да извършите промяната, трябва да се отпишете във вашата настояща държава членка по идентификация и да се регистрирате в новата държава членка по идентификация.

Регистрация

Можете да се регистрирате онлайн на портала на вашата държава членка по идентификация.

След като регистрационните ви данни бъдат получени и валидирани, те ще се съхраняват в база данни и ще бъдат препратени от вашата държава членка по идентификация до всички други държави от ЕС.

Кога вашата регистрация става активна?

Освен ако не посочите друго, регистрацията ви влиза в сила от първия ден на календарното тримесечие след датата, на която сте изпратили искане за използване на режима.

Например, ако вашето заявление за използване на MOSS е прието на 20 юли (през 3-то тримесечие), вашата регистрация ще влезе в сила на 1 октомври (в началото на 4-то тримесечие).

По-ранно активиране на вашата регистрация

Можете да поискате да започнете да използвате режима преди началото на следващото тримесечие. В този случай трябва да уведомите вашата държава членка по идентификация преди 10-ия ден на месеца, следващ първата доставка на съответните услуги.

Например ако на 5 март вече предлагате услуги и искате да включите всички предоставени от тази дата нататък услуги в режима MOSS, трябва преди 10 април да уведомите вашата държава членка по идентификация, че искате да започнете да използвате режима. Ако сторите това, всички услуги, предоставени от вас от 5 март нататък, ще бъдат обхванати от режима.

Отписване

Ако искате да се отпишете от режима, трябва да уведомите вашата държава членка по идентификация. Трябва да направите това поне 15 дни преди края на календарното тримесечие. Календарните тримесечия са:

 • от 1 януари до 31 март
 • от 1 април до 30 юни
 • от 1 юли до 30 септември
 • от 1 октомври до 31 декември

Ще бъдете уведомени по електронен път кога е прието искането ви и няма да можете да се запишете за участие в схемата отново в продължение на 6 месеца.

Изключване от режима

Ще бъдете изключени от режима, ако:

 • не сте извършвали доставки в продължение на 2 последователни години
 • вече не отговаряте на необходимите условия за използване на режима
 • системно не спазвате правилата на режима.

Временно изключване

В определени случаи може да бъдете изключени от единия или двата режима MOSS за ограничен период от време (т.нар. период на изключване), включително ако:

 • решите да преустановите доставките на услуги, обхванати от режима – 6 месеца
 • ако решите доброволно да се откажете от режима – 6 месеца
 • ако системно не спазвате правилата – 2 години.

Правила за ДДС

Ще получите номер по ДДС от държавата в ЕС, която сте избрали за ваша държава членка по идентификация, и ще начислявате ДДС по ставките на държавите от ЕС, където се намират вашите клиенти.

Трябва да използвате същите правила за фактуриране като във вашата държава членка по идентификация (в повечето държави не се изисква фактура, когато предоставяте услуги по режима MOSS).

Справка-декларации за ДДС

Трябва да подавате онлайн тримесечна справка-декларация за ДДС в рамките на 20 дни от края на отчетния период. След това държавата членка по идентификация препраща по сигурен начин информацията до съответните държави членки по потребление.

Предупреждение

Тези справка-декларации се подават в допълнение на справка-декларациите за ДДС, които обикновено подавате във вашата страна.

Ставки на ДДС

Можете да проверите какви са ставките на ДДС за доставката на телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, предоставяни по електронен път, в базата данни за данъчна информация.

Водене на регистри

Трябва да водите регистър на вашите дейности в продължение на 10 години от края на годината, в която услугата е била предоставена, и при поискване да предоставяте цифрови копия без забавяне

Следната информация трябва да бъде включена във водените от вас регистри:

 • държавата членка по потребление, в която е предоставена услугата
 • видът на предоставената услуга
 • датата на предоставяне на услугата
 • всяко последващо увеличение или намаление на данъчната основа
 • прилаганата ставка на ДДС
 • размерът на дължимия ДДС, като се посочва използваната валута
 • датата и размерът на получените плащания
 • всички плащания по сметка, получени преди предоставянето на услугата
 • когато е издадена фактура, информацията, която се съдържа във фактурата
 • името на клиента, когато е известно на данъчно задълженото лице
 • информацията, използвана за определяне на мястото, където е установен клиентът или където има постоянен адрес или обичайно местоживеене.

Имаш нужда от консултация?

Консултирай се сега!

Начало

Още теми

Информация за всички данъчни изисквания в България, ЕС и трети страни

Абонирай се за нови изисквания
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.