Внос на стоки в България и Митнически режим 42

В статията ще разгледаме какво представлява вносът на стоки според

Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), при какви условия се осъществява освобождаването от данък добавена стойност (ДДС) на внесени стоки при митнически режим 42 и като какво се разглеждат внесените стоки на българска митница през друга страна членка на ЕС.

Какво представлява вносът според ЗДДС?

Внос на стоки по смисъла на ЗДДС е въвеждането на стоки на територията на страната от държави, които не са членки на ЕС. Внос на стоки според ЗДДС е и поставянето на стоки под режим свободно обращение след режим пасивно усъвършенстване, въвеждането на съюзни стоки на територията на страната от трети територии, които са част от митническата територия на ЕС, както и всяко друго събитие, в резултат на което възниква митническо задължение (чл. 16, ал. 1-4).Не се осъществява внос, когато при въвеждане на територията на страната стоките са със статут на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или под митнически режими - митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от вносни мита, външен транзит. Вносът се смята за осъществен, когато стоките престанат да са под съответния режим на територията на страната (чл. 16, ал.5, ЗДДС).

Данъчно събитие и начисляване на ДДС при внос

Данъчното събитие при внос на стоки възниква и ДДС става изискуем на датата, на която възниква задължението за заплащане на вносни мита на територията на страната или би следвало да възникне, включително когато задължение не съществува или размерът му е нула. (чл. 54, ал.1 от ЗДДС).ДДС при внос се начислява независимо дали вносителят е регистриран или не по ЗДДС (чл. 48, ал. 1 от ППЗДДС). ДДС при внос се начислява от митническите органи, с изключение на случаите, когато вносителят има одобрен от министъра на финансите инвестиционен проект и си го начислява сам с протокол (чл. 56 и чл. 57, ЗДДС). Не се начислява данък при поставянето на стоки под режим свободно обращение след режим "временен внос с частично освобождаване от вносни мита" (чл. 48, ал. 3 от ППЗДДС).

Данъчна основна при внос

Съгласно чл. 55 от ЗДДС данъчната основа при внос е митническата стойност, увеличена със:данъци, мита, налози и такси, дължими извън територията на страната;мита, акциз и други такси, дължими при внос на територията на страната;свързани с вноса разходи (комисиона, опаковка, транспорт, застраховка), направени до първото местоназначение на стоките на територията на страната;разходите, свързани с превозването на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка, когато в съпровождащите стоката документи е указано, че стоката е предназначена за другата държава членка.

Освободени от данък внесени стоки

По силата на чл. 58, ал. 1 от ЗДДС освободени от данък при внос са следните стоки:стоки, предназначени за дипломатически мисии;човешки органи, тъкани и клетки;одобрени учебници и учебни помагала;стоки, с които веднага ще бъде извършена вътреобщностна доставка (митнически режим 42);злато от БНБ и инвестиционно злато;стоки, които са били временно изнесени за ремонт;стоки за лична употреба/консумация или с незначителна стойност;лично имущество и други.

Плащане на ДДС при вносНачисленият от митническите органи данък при вноса се внася в държавния бюджет по реда и в сроковете, предвидени за заплащане на вносните мита и не може да се прихваща от органите по приходите или митническите органи с други вземания. В случаите на внос по чл. 16 под режим "временен внос с частично освобождаване от вносни мита" начисленият от митническите органи данък се внася в държавния бюджет преди вдигането на стоките. След заплащане или обезпечаване на начисления данък митническите органи освобождават стоката (чл. 60-61, ЗДДС).

Освобождаване от ДДС при митнически режим 42

Освободени от данък са стоките, чийто внос е последван от вътреобщностна доставка.  По отношение на процедурата 42 „Едновременно допускане за свободното обращение и крайна употреба на стоки, които са предмет за освободена доставка по ДДС за друга държава членка” приложение намира чл. 58, ал. 1, т. 6 от ЗДДС, според който освободен от данък е вносът на стоки, когато са налице едновременно следните условия:вносителят е регистрирано по ЗДДС лице;в съпровождащите стоката транспортни документи е указано, че стоката е предназначена за друга държава членка;вносителят ще осъществи последваща вътреобщностна доставка със стоките.Вносителят трябва да представи следните данни:    идентификационния си номер;идентификационния номер по ДДС на клиента, за когото се доставят стоките, издаден в друга държава членка, или собствения си идентификационен номер по ДДС, издаден в държавата членка, в която завършва изпращането или превозът на стоките;доказателство, че внесените стоки са предназначени да бъдат превозени или изпратени до друга държава членка по ред, определен с правилника за прилагане на закона.Когато вносителят на стоките не се снабди с тези документи до изтичане на календарния месец, следващ месеца на възникване на данъчното събитие, данъкът по вноса става изискуем от вносителя на последния ден от календарния месец, следващ месеца на възникване на данъчното събитие (чл. 58, ал.2-3, ЗДДС).

Внос в България през друга страна членка

Когато българска фирма внася стоки от трета страна през друга страна членка на ЕС, внесените стоки на българска територия от страната членка се разглеждат като възмездни вътреобщностни придобивания. Съгласно чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от ЗДДС за възмездно вътреобщностно придобиване се смята получаването на стоки на територията на страната от данъчно задължено лице, които ще се използват за целите на неговата икономическа дейност, когато стоките са изпратени или транспортирани от или за негова сметка от територията на друга държава членка, където стоките са произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени от него в рамките на неговата икономическа дейност. Не е задължително данъчно задълженото лице да е регистрирано за целите на ДДС в другата страна членка.Данъчното събитие при ВОП по чл. 13, ал. 3 възниква на датата, на която приключва транспортът на стоките на територията на страната (чл. 63, ал. 2, ЗДДС).ДДС при ВОП става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие (чл. 63, ал. 3, 3ДДС).Данъчната основа при вътреобщностното придобиване по чл. 13, ал. 3 е равна на данъчната основа, формирана за целите на вътреобщностната доставка в държавата членка, от която стоките се изпращат или транспортират (чл. 64, ал.2, ЗДДС).Освободени ВОП на стоки са тези, които биха били освободени, ако са извършени на територията на България (чл. 65, ЗДДС).

Имаш нужда от консултация?

Консултирай се сега!

Начало

Още теми

Информация за всички данъчни изисквания в България, ЕС и трети страни

Абонирай се за нови изисквания
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.